عاشقانه هایم برای نور دیده ام ♥

دخترم: هرانسانی لبخندی از خداست.قلبم تقدیم به تو که زیباترین لبخند خدایی

 

 

بايد آنقدر دوستت بدارم
كه اگر روزي خدا گفت :
چه چيز در دنيا را تا هميشه مي خواهي ؟
بي ترديد بگويم :
او را مي خواهم خدا جان
بايد آنقدر عاشقت شوم
تا قصه ي ليلي و مجنون فراموش شود
و قصه ي من و تو بر سر زبان ها بي افتد
من را كه مي شناسي
پاي عاشقانه هايم كه به ميان باشد
به يك باره مي بيني
يك شب
نام تو
در آسمان
با ستاره ها نقاشي شده
و من ماه مي شوم
و به دورت مي گردم
تو كه مي داني
من دخترك ديوانه ي اين حوالي
جز خدا
تو
عاشق هيچكس نمي شوم